[h=1]CÁCH SỬ DỤNG CÁC TỪ ĐỂ HỎI[/h]
Khi các từ Who, What, hoặc Which là chủ từ của 1 câu, chúng đứng trực tiếp trước động từ trong câu hỏi. Chúng ta không sử dụng trợ động từ.

­­­­__________________________________brought Coke.
Jessy: Who brought Coke?
Carmen: David.
A: Someone went to the shops.
B: Who went to the shops?
A: Something terrible happened on the weekend.
B: What happened?

Khi các từ Who, What, hoặc Which là tân ngữ của 1 câu, chúng ta tạo câu hỏi như bình thường. Chúng ta sử dụng trợ động từ.


­­­­David brought__________________________________.
Jessy: What did David bring?
Carmen: Coke
A: Carmen went somewhere.
B: Where did Carmen go?
A: Joe’s brother’s TV cost____________.
B: How much did Joe’s brother’s TV cost?

Các bài viết liên quan: