Các từ trái nghĩa thường được hình thành bằng cách thêm các tiền tố il, im, ir, non, dis hoặc hậu tố less

Ví dụ:
il-acquired, il-advised, il-affected
imbalance, impossible, improper
irresponsible, irreducible
non-goverment, non-profit
disadvantage, disable, disagree, disallow
useless, helpless

Các bài viết liên quan: