new thread Gửi trả lời
Results 1 to 7 of 7
 1. #1
  Ngày Gia Nhập
  May 2010
  Bài Viết
  422
  Cảm Ơn
  6
  Được cảm ơn 238 lần trong 49 bài
  1
  Professional
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default cách đánh trọng âm trong tiếng Anh

   
  I/ Từ có 2 âm tiết:
  1/ Với động từ:
  a/ Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm dài hoặc một nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng hai phụ âm trở lên thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ 2
  Ví dụ:
  Apply / ə'plai / arrive / ə'raiv/
  attract / ə'trækt / assist / ə'sist /
  b/ Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không có) phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.
  Ví dụ:
  enter / 'entə / open /'oupən /
  envy /'envi / equal / 'i:kwəl/
  c/ Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu nếu âm tiết thứ hai có chứa nguyên âm /əu/
  Ví dụ:
  Borrow /'bɔrəu/ follow / 'fɔləu/

  2/ Với tính từ, trạng từ, và giới từ: quy tắc tương tự
  Ví dụ:
  Lovely / 'lʌvli/ even /'i:vn /
  hollow/'hɔləu / correct /kə'rekt/
  alive /ə'laiv/ devine/di:'vain/
  ngoại lệ: honest /'ɔnist/, perfect /'pə:fikt /

  3/ Với danh từ:
  a/ Nếu âm tiết thứ hai có chứa một nguyên âm ngắn thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất
  Ví dụ:
  money / 'mʌni / product /'prɔdəkt /

  b/ các trường hợp còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
  Ví dụ:
  estate / is'teit / balloon /bə'lu:n /
  design / di'zain/

  II/ Từ có ba âm tiết:

  1/ Động từ:
  a/ Nếu âm tiết cuối có chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm thì âm tiết đó sẽ không được nhấn, trọng âm sẽ chuyển sang âm tiết ngay trước đó (âm thứ 2)
  Ví dụ:
  encounter / in'kauntə / determine /di'tə:min /
  b/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bởi hai âm tiết , trọng âm sẽ rơi vào âm tiết cuối
  Ví dụ:
  entertain /entə'tein/ resurrect /rezə'rekt/

  2/ Danh từ
  a/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm ngắn hoặc /əu/ , âm này sẽ không được nhấn giọng. Nếu âm tiết ngay trước đó chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bởi hai phụ âm thì trọng âm sẽ chuyển sang âm tiết thứ hai này.
  Ví dụ:
  mimosa /mi'mouzə/ disaster /di'zɑ:stə/
  potato /pə'teitou/ synopsis /si'nɔpis/

  b/ Nếu âm tiết chứa một nguyên âm ngắn hoặc /əu/ và âm tiết giữa chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên
  Ví dụ:
  quantity /'kwɔntəti/ cinema /'sinimə/
  emperor /'empərə / custody /'kʌstədi/

  c/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, thì trọng âm chính sẽ luôn rơi vào âm tiết đầu tiên, và trong một số trường hợp âm tiết cuối cũng được nhấn giọng (trọng âm phụ)
  ví dụ:
  intellect /'intə,lekt / marigold /'mæri,gould/
  Alkali /'ælkə,lai/

  Tính từ cũng tương tự
  insolent /'insə,lənt/ opportune /'ɔpə,tju:n /

  Các bài viết liên quan:


  Last edited by iidesune; 05-10-2010 at 07:24 AM.
  Unregistered hãy cùng iidesune xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

 2. The Following 5 Users Say Thank You to iidesune For This Useful Post:

  hoa246 (12-23-2012), kun.y.ken (07-28-2011), maitruonggiang1996 (03-26-2011), nhok_yeu_wai (03-25-2012), thobong_s2snsd (03-24-2012)

 3. #2
  Ngày Gia Nhập
  May 2010
  Bài Viết
  422
  Cảm Ơn
  6
  Được cảm ơn 238 lần trong 49 bài
  1
  Professional
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default

   
  Trọng âm trong một từ phức (bao gồm nhiều đơn vị ngữ pháp như từ có chứa phụ tố hoặc từ ghép)
  I/ Từ có thêm phụ tố
  1/ Hậu tố:
  a/ Các hậu tố luôn mang trọng âm chính: Với các hậu tố này, trọng âm chính luôn nằm ở âm tiết đầu tiên của hậu tố. Và nếu từ gốc có hơn một âm tiết thì trọng âm phụ sẽ nằm ở âm tiết đầu tiên của từ gốc.
  ‘-ain’ (chỉ động từ): entertain / entə'tein/ ascertain/,æsə'tein/
  ‘-ee’: refugee /,refju:'dʒi:/ evacuee/,ivækju'i:/
  ‘-eer’:mountaineer /,maunti'niə/ volunteer /,vɔlən'tiə /
  ‘- ese’: Portugese /,pɔ:tju'gi:z/ journalese /,dʒə:nə'li:z/
  ‘-ette’: cigarette /,sigə'ret/ laundette /lɔ:n'dret /
  ‘- esque’, ‘-ique’: unique/ju:'ni:k / picturesque /,pikt∫ə'resk/

  b/ Các hậu tố không ảnh hưởng đến vị trí trọng âm ở t ừ gốc
  ‘-able’: comfort /'kʌmfət/ comfortable/'kʌmfətəbl/
  ’-age’: anchor/'æηkə/ anchorage /'æηkəridʒ/
  ‘-al’ : refuse /ri'fju:z / refusal /ri'fju:zl /
  ‘-en’ : wide / / widen / /
  ‘-ful’ : wonder/ / wonderful/ /
  ‘-ing’: amaze / / amazing / /
  ‘-like’: bird / / birdlike/ /
  “-less”: power / / powerless / /
  ‘-ly’ : hurried / / hurriedly/ /
  ‘-ment’ (trong danh từ): punishment / /
  ‘-ness’ : Yellow / / yellowness / /
  ‘-ous’: poisonous / /
  ‘-fy’, ‘-wise’, ‘-y’

  c/ Các hậu tố ảnh hưởng đến trọng âm: trọng âm sẽ luôn rơi vào âm tiết cuối cùng của từ gốc
  ‘-eous’
  ‘-graphy’
  ‘-ial’
  ‘-ic’
  ‘-ion’
  ‘-ious’
  ‘-ity’
  ‘-ive’
  d/ Các hậu tố ‘-ance’, ‘-ant’ và ‘-ary’, trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất hoặc thứ hai của từ gốc theo các quy tắc trọng âm của các từ đơn
  2/ Tiền tố: tiền tố thường không ảnh hưởng đến trọng âm của từ

  Unregistered hãy cùng iidesune xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

 4. The Following 4 Users Say Thank You to iidesune For This Useful Post:

  chu thi trang (03-24-2012), maitruonggiang1996 (03-26-2011), thobong_s2snsd (03-24-2012), vyvi (01-16-2011)

 5. #3
  Ngày Gia Nhập
  May 2010
  Bài Viết
  422
  Cảm Ơn
  6
  Được cảm ơn 238 lần trong 49 bài
  1
  Professional
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default

   
  II/Từ ghép:
  1/ Nếu phần đầu của từ ghép là một danh từ thì trọng âm chính luôn rơi vào phần đó
  Ví dụ:
  typewriter , suitcase , tea-cup, sunrise

  2/ Nếu phần đầu của từ ghép là một tính từ thì trọng âm chính thường nằm ở phần còn lại, trọng âm phụ nằm ở phần đầu
  ví dụ:
  loudspeaker , bad-tempered, second-class, three-wheeler
  Tuy nhiên có nhiều ngoại lệ, nhất là khi nghĩa của từ ghép không phải là sự kết nối của hai thành phần trong từ
  Ví dụ: greenhouse ( không phải là nhà màu xanh)

  Unregistered hãy cùng iidesune xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

 6. The Following 2 Users Say Thank You to iidesune For This Useful Post:

  chu thi trang (03-24-2012), hoa246 (12-23-2012)

 7. #4
  Ngày Gia Nhập
  May 2010
  Bài Viết
  422
  Cảm Ơn
  6
  Được cảm ơn 238 lần trong 49 bài
  1
  Professional
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default

   
  III/Lưu ý:

  Một số trường hợp ngoại lệ, một từ có thể được phép đọc với trọng âm ở các vị trí khác nhau như kilometer, ice-cream, controversy....
  Hoặc một số động từ có cách viết giống danh từ hoặc tính từ nhưng trọng âm khác nhau. Thường thì trọng âm sẽ nằm ở âm thứ hai của động từ và nằm ở âm tiết đầu tiên của tính từ hoặc danh từ

  Unregistered hãy cùng iidesune xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

 8. The Following User Says Thank You to iidesune For This Useful Post:

  Congchuaxauxi (01-21-2011)

 9. #5
  Ngày Gia Nhập
  Jan 2011
  Bài Viết
  1
  Cảm Ơn
  1
  Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài
  1
  None
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default

   
  , cảm ơn nhiều.

  Unregistered hãy cùng vyvi xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

 10. The Following 2 Users Say Thank You to vyvi For This Useful Post:

  hoa246 (12-23-2012), trameocolen (09-01-2011)

 11. #6
  Ngày Gia Nhập
  Jan 2012
  Bài Viết
  1
  Cảm Ơn
  2
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài
  1
  None
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default

   

  Unregistered hãy cùng chu thi trang xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

 12. #7
  Ngày Gia Nhập
  Feb 2012
  Bài Viết
  22
  Cảm Ơn
  214
  Được cảm ơn 16 lần trong 10 bài
  1
  Normal
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Tài sản
  Cô bé dễ thương  

  Default

   
  tuyệt bài viết này đã giúp mình rất nhiêù, cảm ơn nha

  Unregistered hãy cùng thobong_s2snsd xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

Similar Threads

 1. Thơ con cóc học từ tiếng Anh^^
  By babycute in forum Từ vựng
  Replies: 2
  Bài Mới: 08-20-2011, 01:37 PM
 2. Cách viết một bài luận
  By nhip in forum Thảo luận về kỹ năng viết
  Replies: 1
  Bài Mới: 01-03-2011, 02:15 PM
 3. Replies: 3
  Bài Mới: 05-09-2010, 10:04 AM
 4. Kỹ năng đọc hiểu và đọc lướt tiếng Anh
  By nhip in forum Thảo luận về kỹ năng đọc
  Replies: 0
  Bài Mới: 05-08-2010, 02:23 AM
 5. Từ loại trong tiếng Anh (the Parts of Speech)
  By emvs_binh in forum Ngữ pháp
  Replies: 0
  Bài Mới: 05-07-2010, 04:33 PM

Bookmarks

Quy Định Gửi Bài

 • Bạn không thể gửi topic mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài