(Are you? doesn’t he? v.v…)

a)

You haven’t got a car, have you? (Bạn chưa có xe hơi, phải không?)
It was a good film, wasn’t it? (Đó là bộ phim hay, phải không?)
Have you? Và wasn’t it? là các phần láy của câu hỏi
(= các câu hỏi nhỏ mà chúng ta đặt ở cuối câu.) Trong các câu hỏi láy,
chúng ta dùng trợ động từ (xem bài 51a).Đối với thời hiện đại đơn và quá
khứ đơn, dùng do/does/did:
- They came by ca, didn’t they?
(Họ đến bằng xe hơi, phải không?)
b) Chúng ta thường dùng câu hỏi láy để xác định (a positive question tag) cho câu phủ định (negative):

Negative sentence positive tag
Tom won’t be late. Will he?
(Tom sẽ không đến trễ. phải không?)
They don’t like us, do they?
(Họ không thích chúng ta, phải không?)
That is George over there, is it?
(Người đằng kia không phải là George đúng không?
Và chúng ta thường dùng câu hỏi láy phủ định (a negative question tag) cho câu xác định (affirmative):

Affirmative sentence negative tag
Ann will be here soon, won’t she?
(Ann sẽ có mặt ở đây bây giờ, phải không?)
Tom should pass his exam shouldn’t he?
(Tom sẽ thi đậu, phải không?)
They were very angry, weren’t they?
(Họ đã rất giận dữ, phải không?)
Hãy lưu ý đến các ý nghĩa của yes và no trong các câu trả lời cho question tags:
Yes. (= I am going)
- You’re not going to work today, are you? (Có chứ. Tôi sẽ đi làm)
(Hôm nay bạn sẽ không đi làm việc,phải không?) No. (I’m not going)
c) Ý nghĩa của một câu hỏi láy sẽ tuỳ thuộc vào cách mà bạn nói nó.
Nếu bạn xuống giọng thì không phải bạn thực sự đang hỏi,bạn chỉ mong
người khác đồng ý với bạn;
- “Tom doesn’t look very well today, does he?” “No, he looks awful.”
(Hôm nay Tom trong không được khoẻ lắm, phải không?)
(Không, anh ta trông tệ quá.)
- She’s very attractive. She’s got beautiful eyes, hasn’t she?
(Cô ây rất quyến rũ.Cô ấy có đôi mắt đẹp,phải không?)
Nhưng nếu bạn lên giọng ,thì đó là một câu hỏi thực sự.
- “You haven’t seen Ann today, have you?” (= Have you seen Ann today?)
“No,I’m afraid not.”
(Hôm nay bạn đã không gặp Ann,phải không?)
(= Hôm nay bạn có gặp Ann không?) Không tôi e rằng không.
Chúng ta thường dùng câu phủ định + câu hỏi láy khẳng định để hỏi về sự việc hay
tin tức hoặc để yêu cầu ai làm điều gì đó.Ta lên giọng ở cuối câu hỏi láy trong các
ví dụ sau:
- “You haven’t got a cigarette, have you?” “Yes, here you are.”
(Bạn không còn điếu thuốc nào ,phải không?) (Còn chứ, đây mời bạn).
- “You couldn’t do me a favor, could you?” “It depends what it is.”
(Bạn không thể giúp tôi được,phải không?) (Còn tuỳ vào đó là việc gì)
- “You don’t know where Ann is, do you

Các bài viết liên quan: